I 2018 ble det politianmeldt 1 758 voldtekter i Norge. Samtidig vet vi at de voldtekter som politianmeldes bare er toppen av isfjellet, og at mørketallene er høye. Dette kan vi ikke akseptere.

Voldtekt er svært alvorlig, integritetskrenkende kriminalitet med alvorlige konsekvenser både for den som rammes og for pårørende. Derfor er jeg glad for at regjeringen denne uken la fram en helhetlig handlingsplan for å gjøre oss bedre i stand til å vinne kampen mot voldtekt.

Regjeringens nye handlingsplan favner bredt, og inneholder en rekke tiltak for å bekjempe voldtekt. Blant annet knytter tiltakene seg til forebygging av voldtekt. Når voldtekten allerede har skjedd, er det nemlig for sent. Derfor er handlingsplanens særlige fokus på forebygging både riktig og viktig dersom vi skal redusere antallet voldtekter som blir begått.

I de tilfeller der kampen mot voldtekt ikke lykkes, er det viktig at vi har et godt og tilstrekkelig hjelpetilbud for den som rammes. Både voldtektsofferet og de pårørende skal ivaretas så godt som mulig. Derfor er det viktig at handlingsplanen fokuserer på at hjelpetilbudet etter at man har blitt utsatt for voldtekt skal styrkes, samordnes og gjøres kjent, slik at vi kan gjøre veien tilbake til hverdagen for voldtektsutsatte enklest mulig. Å gå gjennom «systemet» etter en voldtekt skal ikke være så krevende at man lar være å anmelde de mest integritetskrenkende forbrytelsene et menneske kan utsettes for.

Jeg er også glad for at handlingsplanen fokuserer på viktigheten av å få ned mørketallene for voldtekt. Mange ofre føler skyld og skam, og unnlater å anmelde begått voldtekt. Slik kan vi ikke ha det. Det er derfor viktig at vi arbeider for at flere voldtekter blir anmeldt, noe som vil kunne gi både flere domfellelser og ha en forebyggende effekt. Dette arbeidet er utrolig viktig.

Jeg er glad for at regjeringen har lagt fram en handlingsplan som viser at den tar arbeidet med å bekjempe voldtekt på alvor. Kampen mot voldtekt skal vi aldri gi opp.solveig horne