Karmøy SV sier nei til METCentre testanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy.

I en kommunestyresak i fjor (7. mars 2022) om høring av METCentre sitt offshore testanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy, stemte Karmøy SV for å sette i gang utredninger for å se på mulige naturødeleggelser som følge av testanlegget. Ordlyden i vedtaket var at «Karmøy kommune ber om at det ses på hvordan testanlegget kan etableres mest mulig skånsomt i forhold til å ivareta naturattraksjonene på Karmøy.»

Testanlegget har nå vært på offentlig høring, og Statsforvalteren har fremmet sterk innsigelse til og klage på NVE sitt vedtak om å gi konsesjon. Utbyggingen i det planlagte området vil komme i konflikt med landskapsvernområde på Karmøy (Åkrasanden-Syre), og utbyggingen ligger i influensområdet til en svært viktig trekkrute for mange fuglearter, hvor flere er trua arter.

Karmøy SV velger å lytte til statsforvalteren, og går imot METCentre offshore testanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy, grunnet beliggenhet og Statsforvalterens fraråding.

Områdene utenfor Karmøy er ikke satt av til havvind. Området Utsira Nord er satt av som utbyggingsområde for flytende havvind. Det vil være i tråd med god arealforvaltning å nytte de avsatte arealene til produksjon og testing. Karmøy SV mener at METCentre sitt testanlegg må legges til Utsira Nord.

Hilde Slotnes, kommunestyre- og formannskapsrepresentant Karmøy SV

Monika Kvilhaugsvik, fylkestingsrepresentant Rogaland SV