Skal vi leve i felleskap, må det være noe som knytter oss sammen. Verdier gjør det, og ytringsfrihet er en slik verdi. Men ytringsfriheten har, som alt annet i samfunnet, sine skyggesider.

Ytringsfrihetene gir oss mulighet til å gi uttrykk for våre meninger og å ta til oss andres ytringer og vurdere dem. Ytringsfrihetens begrunnelser er sannhetssøken, sikring av demokratiet og enkeltindividets frihet til meningsdannelse. For at de skal realiseres må vi ha fri ytringsutveksling.

De siste årene har kanseleringskulturen prøvd å sette en begrensning for den frie ytringsutvekslingen i Norge. Å kansellere betyr å ta bort muligheten for noen til å ytre seg om kontroversielle og krenkende tema. Man setter seg til doms over hva andre mennesker skal høre, og begrenser deres frihet til å selv bestemme hva de vil lese eller høre. Dette er en form for formynderi hvor man ikke tar enkelt individets refleksjonsevne på alvor.

Kontroversielle og krenkende tema tvinger oss til å reflektere over hva vi står for, og hvilke verdier vi har. For eksempel har Sians brenning av koranen ført til diskusjon om hvor grensene for hva vi kan ytre bør gå. Da må vi tenke klart gjennom hva vi mener, og trenes i å bruke vår evne til å argumentere mot ytringer vi er uenig i. Meningsbrytning er verdifullt.

Å stemple en meningsmotstander og sette individer eller grupper i bestemte båser er en måte å kansellere på. Man har full rett til å mene at de som vil ha en strengere innvandringspolitikk er rasister, eller at de som vil ta imot flere flyktninger er landssvikere. Men det vil være polariserende og hindre en rasjonell diskusjon, hvor det er de gode argumentene som vinner frem. Resultatet av kansellering kan være lukkede debattfora og ekkokamre, hvor forskjellige meninger ikke får brynt seg mot hverandre. Det taper demokratiet på.

Vi har begrensninger i lovverket for hva vi kan ytre. Det er ikke lov å true, ærekrenke, utleveer folks privatliv, sjikane og personforfølgelse, å oppfordre til ulovligheter og fremsette hatefulle ytringer. Men utover det bør vi tåle ubehagelige tema som fører til vanskelige diskusjoner.

Mennesker er forskjellige med forskjellige meninger, det skaper motsetninger, som vi best løser gjennom en logisk og faktabasert samtale. Det er fri ytringsutveksling, ikke sensur, som bringer samfunnet fremover, men den frie debatten er risikable fordi det også vil bety ubehagelige ytringer.

Bjørn Gunnar Husby, medlem Venstre